Ex-La Salle prof slams critics wishing Putin’s vaccine fails, calls critics “hideous”, “evil” & “termites”

A furious Van Ybiernas, otherwise known as “Bulprof” on Facebook, formerly of Dela Salle University Taft, castigated critics of President Duterte wishing Putin’s vaccine to fail.

Why? Because critics figured if Putin’s vaccine is a success, Duterte’s downfall because of covid is averted.

A victorious President Duterte emerging from the ravages of covid is bad news for the Opposition’s 2022 political ambition, that is to return to power by beating President Duterte’s anointed Presidential candidate.

In a Facebook post, Ybiernas remarked he does not mind Duterte government collapses because of covid.

‘I really couldn’t care less kung bumagsak si Duterte dahil sa Covid.’

Ybiernas made it clear he supports Duterte because in general he agrees with what he is doing, but he is a DDS.

‘I support the guy because in general I agree with what the president is doing. Pero hindi ako loyalista.’

‘If the people decide he must go down, then he must go down,’ Ybiernas declared.

Otherwise, he will continue supporting him. ‘But if the people’s trust and confidence in him does not waver, so be it din.’

‘It is what it is,’ Ybiernas remarked.

Ybiernas’ concern is the country not for one individual or family.

‘Ang concern ko ay para sa bayan hindi para sa isang tao o pamilya.’

Ybiernas clarified he is aware of the possible problems of Putin’s vaccine. That’s why he was not quick to hail Putin’s vaccine as the panacea to the pandemic.

‘Aware ako sa maaring maging problema ng vaccine ni Putin. Kaya nga hindi ko sinasabi na iyan na ang hinihintay nating pangmatagalang solusyon sa pandemya.’

However, as a human being with soul, he prays and hopeful it will succeed, not for Duterte but for the country — and the world in general.

‘Pero dahil tao akong may kaluluwa, nagdarasal akong sana ay maging tagumpay ito, hindi para kay Duterte kundi para sa bayan —at sa daigdig. Malaking bagay para sa sangkatauhan kung sakaling maging tagumpay ang vaccine ni Putin. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat.’

Ybiernas told Filipinos that the focus is on the “vaccine” not on Putin. If Putin deserves the accolades in the end, credit should go to him. If the vaccine fails, then it fails. At this juncture, Ybiernas took a jab at critics, saying if they are in the right frame of mind, they should pray for Putin’s vaccine to succeed. For humanity.

‘Ang pokus ay nasa “vaccine” wala kay “Putin”. Kung karapat-dapat sa papuri si Putin sa bandang huli e di siya ay bibigyan ng papuri. Kung pumalpak ang vaccine nya, e di pumalpak. Pero bilang mga taong nasa tamang katinuan, dapat ay ipinagdarasal natin na magtagumpay ito sa halip na hindi. Para sa sangkatauhan.’

Anyway, Ybiernas stated that in the end, the public will judge President Duterte’s handling of the pandemic. From the start until the end, he trusts the clarity of the thinking of the public and their judgment of Duterte’s destiny.

‘Taumbayan pa rin sa bandang huli ang huhusga kay Duterte para sa pandemya. Mula sa simula hanggang sa katapusan, buo ang tiwala ko sa linaw ng pag-iisip ng taumbayan at sa kanilang magiging pasya sa kahihinatnan ni Duterte.’

Ybiernas said he couldn’t care less whatever the judgement of the public on Duterte.

‘At bahala na si Duterte sa buhay nya ano’t anuman ang maging pasya ng bayan.’

Speaking for himself, he will not make a quick judgment on the President. He understands the situation. He sees how the President did his best but the enemy proves to be stronger.

‘Ako mismo sa sarili kong pagpapasya ay hindi magiging padalos-dalos sa paghuhusga sa pangulo. Nauunawaan ko ang sitwasyon. Nakita kong ginawa nya ang ubod ng makakaya sa harap ng napakalakas na kalaban.’

Ybiernas said he respects one’s right to say that Duterte is a failure.

‘Kung huhusgahan mong palpak si Duterte, karapatan mo iyan.’

But, democracy and the public will judge in the end.

‘Demokrasya at ang taumbayan ang huhusga sa bandang huli.’

Ybiernas what he finds unforgivable are the anti-Duterte’s who are praying that Putin’s vaccine fails.

‘ANG HINDI KO LANG MAPATAWAD —KAGAYA NG NABANGGIT KO NA— AY ANG MALA-ANAY NA UGALI NG MGA ANTI-DUTERTE NA NAGDARASAL PA YATA NA HUWAG MAGING MATAGUMPAY ANG VACCINE NI PUTIN!’

Just like what he said earlier, Ybiernas remarked the thinking and behavior of these people are inhuman. Hec compared them to animals hideous conscience.

‘Kagaya ng nasabi ko na, hindi na pag-iisip at pag-uugali ng tao iyan. Iyan ay pag-iisip at pag-uugali na ng mala-hayop na maitim ang budhi.’

Ybiernas challenged the critics to engage in political war. As human beings who behave like human beings. Not behave like animals.

‘Maglaban na lang tayo sa pulitika. Bilang mga tao na asal tao. Hindi asal hayop.’

Ybiernas said the way he looks at it, critics are no longer behaving like humans. ‘Sa nakikita ko, hindi na tao ang asal nyo, sa totoo lang.’

On that note, Ybiernas have one wished for Duterte’s critics: ‘At dahil dyan, huwag sana kayo magtagumpay sa pulitika ngayon at magpakailan man.’

Ybiernas reasoned this is for the good of the country and humanity.

‘Para sa ikabubuti ng bayan. Para sa ikabubuti ng sangkatauhan.’

Your comment?

Source: Van Ybiernas

One Response

  1. Eduardo Hernaez August 13, 2020

Add Comment