Lawyer rallies Pinoys to support Anti-Terror Act, calls for boycott of Makabayan Bloc in polls

Have you wondered why the Kamatayan Bloc este Makabayan Bloc moved heaven and earth to stop the Anti-Terror Act from being signed into law by President Duterte?

Well, Atty. Nick Nañgit of the FB page Nick Nañgit – NCN Law will discuss the importance of the Anti-Terror Act, not merely in compliance with the UN Security Council’s call vs terrorism.

“Ang Kamatayan bloc rin (na siyang tawag sa kanila ni Gen Parlade) ang kumukontra sa Anti-Terror Act na pinirmahan ng ating Pangulo at naging batas na, bilang pagtupad sa pandaigdigang panawagan ng United Nations Security Council laban sa terorismo.”

First, Atty. Nick explained the Anti-Terror Act was the government’s response to prevent the Philippines from getting into the so-called worldwide Grey List. Otherwise, the country will face dire consequences like damage our ability to attract investment, damage our economy and ability to transact money with the outside world.

“Ang batas na yan ay tugon din ng ating bansa, para hindi tayo mapasok sa pandaigdigang Grey List na makasisira sa pamumuhunan, sa ating ekonomiya, at sa mga transaksiyon hinggil sa pera (gaya ng mga ipinadadala ng mga OFWs sa kanilang mga pamilya rito).”

Second, the Anti-Terror Act strengthens the country’s Anti-Money Laundering Law. According to Atty. Nick the ATA prevents the entry of money used to finance terrorism.

“Ang batas din na yan ang magpapatibay sa Anti-Money Laundering law at magpipigil sa daloy ng perang ginagamit sa paghahasik ng terorismo, sa pamamagitan ng pagbili at pagpasok ng mga armas, granada, at yung tinatawag na “mobilization” at “logistic requirements” sa bawa’t rally o pakikibaka sa kabundukan.”

Meanwhile, Atty. Nick remarked this Kamatayan bloc was invited to attend the senate hearing, because of the expose of former NPA cadres of leftist movement how children and women were exploited by the CPP NPA NDF. However, they did not show up, even online.

“Ang Kamatayan bloc na ito ang ipinatawag sa pagdinig ng Senado, dahil sa pagbubunyag ng mga dating kadre ng kilusang kaliwa kung papaano nagagamit ang mga kabataan at kababaihan ng mga CPP NPA NDF, subali’t hindi sila sumipot, maski online.”

If the Anti-Terror Act was good news to the country, Atty. Nick lamented the Makabayan bloc is the bad news. We don’t want them, many Filipinos are but since the Cory Constitution created it, they are elected to office we can’t easily shoo them away in Congress.

Unless, the leadership of the HoR (House of Representatives) order a disciplinary action against Makabayan Bloc lawmakers or the former cadres, who surrendered or those directly affected by the Makabayan bloc lawmakers and have personal knowledge file a case.

“Sa kasamaang palad, sila ang mga hinalal na mambabatas na, bagama’t may batas na nagpapahintulot sa party-list system na nakasaad mismo sa Saligang Batas na probisyong ipinasok lamang noong naging pangulo si Cory, hindi basta basta mapapaalis sa pwesto, subali’t maaaring idisiplina sa pamumuno ng bagong HoR Speaker (kung gagawin niya) at maaari ring sampahan ng kaso (kung gagawin ng mga dating kadre, ng mga lumantad, o ng mga direktang naapektuhan at may “personal knowledge”).

Atty. Nick lamented the Makabayan Bloc have caused irreparable damage of the noble intention of the party-list system, which give representation or voice to the “marginalized” sectors of our society. Until the law that allows party-list system is not repealed or amended, the Makabayan Bloc will remain in the HoR and receive their salaries .

“Nasira tuloy ang maganda sanang adhikain ng party-list system na kakatawan at magbibigay boses sa “marginalized” sectors ng lipunan.
Hindi nakita ang epekto nito noon, pero lumalantad na ngayon. Hangga’t hindi naaamyendahan o napapawalang bisa ang batas na yan (sa pamamagitan ng isang “repealing law” galing mismo sa Kongreso), patuloy na makakaupo at makakasweldo galing sa buwis ng mga mamamayan ang Kamatayan bloc.”

Atty. Nick remarked that the tentacles of the Leftist groups are extremely careful because that’s how they run their organization as per testimony of former NPA cadre. Gathering solid evidences to pin them down in our courts is very difficult.

“Tandaan, maingat ang mga galamay ng kilusang kaliwa, dahil ganyan daw ang pagpapatakbo nila, ayon mismo sa mga testigong kadre. Mahirap kumalap ng ebidensiyang magdidiin sa kanila pagdating sa korte. Madi-dismiss lang ang kaso, kung hindi “solid” ang evidence na ibabato sa kanila, dahil hindi sapat ang basta paratang.”

Atty. Nick admitted that as of now, the only thing we can do against them is to make noise in socmed, so that the general public will be informed about the deceptive nature of the Leftist group because the mainstream media refuses to expose them. Instead, they deviate the issue.

“Sa ngayon, ang magagawa lamang natin ay ang mag ingay din sa s0cm3d, para malaman na ng lahat ang mga panlilinlang ng kilusang kaliwa, dahil hindi ito isinisiwalat ng mainstream media, bagkus inililihis pa. Marahil, ay nababayaran na ito, baluktot pa rin ang paniniwala, o kaya’y kasabwat din mismo.”

Atty. Nick reminded netizens the Leftist movement have infiltrated many sectors in our society for many decades now.

“Tandaang napasok na ng kilusang kaliwa, ilang dekada na, ang lahat ng sangay ng lipunan – akademya, simbahan, aliwan, media, negosyo, propesyon, kabataan, kababaihan, magsasaka, mangingisda, katutubo, pulitika, sining, kultura, atbp.”

Atty. Nick has a name for it.

“Ang tawag sa mga yan ay “legal front”.

Likewise the system of money laundering, Atty. Nick remarked.

“Ganun din ang sistema ng Money Laundering. Ang mga ilegal na pinanggagalingan ng pera ay gagawing legal.”

Atty. Nick described the Leftist group organized in terms of their finances.

“Organisado kasi ang kilusang kaliwa sa pamamalakad at paghawak ng pera.”

Atty. Nick said the Leftist movement aren’t stupid for them to achieve their goal. They don’t wish to change the system. Their aim is to unseat the government and lead the country themselves to install their crooked Communist ideology.

“Hindi sila mga t@ng@ para makamit ang kanilang mga layunin.
Hindi nila nais baguhin ang sistema. Hangad ng mga iyan mapalitan lamang ang pamahalaan at sila na ang mamumuno, para ipairal ang baluktot na paniniwalang Komunismo.”

Atty. Nick reckoned the Dilawan and the Leftist movement are into power sharing. He said the Oligarchy are playing safe as long as the wallets of the wealthy are full of money and they are not getting entangled or harassed.

“Kaya, power sharing sila ng mga d¡l@w@n, at play-safe naman ang mga oligarkiya, basta’t puno ang kaban ng mga mayayaman at hindi sila sasabit o titirahin.”

Atty. Nick said to achieve their goal, they urge the innocents and flare up the emotions of the poor. The victims (female) are unaware they will be used as the object to satisfy the NPA Commander’s needs or the buffer in every armed encounter with soldiers. In other words, the Filipinos were exploited by colonizers, until now we are exploited by fellow Pinoys.

“Para makamit ito, mambubuyo ang kilusang kaliwa ng mga inosente at pasisiklabin ang damdamin ng mahihirap. Wala silang kamalay-malay na gagamitin lang pala sila bilang parausan o pananggalang sa bawa’t enkwentro. Exploitation na noon ng mga colonizers, exploitation pa rin ngayon ng mga kapwa Pinoy naman.”

Meanwhile, Atty. Nick revealed that the Leftist movement only wants the Filipinos to fight one another so that economy will collapse in order to recruit more people to their forces. The Leftist movement will not inform their members that they are disposable.

“Samantala, gusto ng kilusang kaliwa na lalong magkagulo ang mga tao at masira ang ekonomiya, para makahakot pa ng mas maraming aanib sa pwersa nila. Hindi ipaaalam sa mga sasapi na sila ay “disposable”. Mura lang ang buhay, at para sa bayan daw?!”

Atty. Nick ask if you still wonder why the country’s march to progress is slow? Regret always comes at the end, Atty. Nick reminded us.

“Magtataka pa ba tayo kung bakit ang bagal ng pag-unlad ng ating bansa???
Ang pagsisisi ay laging nasa huli!”

Atty. Nick campaigned against the Makabayan bloc this early.

“HUWAG nang iboto ang mga mambabatas na ito o ang kanilang mga party-list! 👊🇵🇭😡”

Atty. Nick ended the post by leaving netizens with a couple of hashtags. #EndMakabayanBloc
#EndCPPNPANDF
#YesToAntiTerrorAct
#YesToTruthTagging
#SaveOurChildren

Thoughts?

Source: Nick Nañgit – NCN Law

Add Comment