Lawyer warns Kabataan party-list, priests & nuns re Anti-Terrorism Law on using churches to recruit youths to join CPP NPA NDF orgs

A photo of a woman, I supposed she is Sarah Elago because the blue t shirt is conspicuously the color of Kabataan Party-list, speaking in front of mask-wearing church goers elicited strong condemnation from Atty. Nick Nañgit on Facebook.

Compare the semblance of Sarah Elago below and the woman speaking at the church.

Atty. Nick issued a stern warning to CPP NPA NDF front orgs, the priest and nuns that acquittal is far from certain under the ATA law even if they invoke freedom of religion, more so if there is an element of conspiracy to lure our youths to join organizations identified as terrorism fronts and supporters of the CPP NPA NDF.

“Kahit gamitin pa nila ang mga simbahang Katoliko at kahit ipagamit pa ng mga hunghang na pari at madre ang mga lugar na dapat ay para sa panalangin, hindi sila abswelto sa ilalim ng batas, dahil sa pagpapanggap na kalayaan ng pananampalataya, lalo pa’t nagsasabwatan sila sa paghihimok ng mga tao, lalo na ng mga kabataan, na sumapi sa mga organisasyong tinutukoy na prente ng terorismo at sumusuporta sa operasyon ng mga CPP NPA NDF.”

Just looking at the picture, Atty. Nick said, we can already see that the tentacles of armed struggles are already extreme and destroying the religion many Filipinos were born and raised.

“Dito pa lang makikita na ang mga galamay ng armadong pakikibaka ay sukdulan na, at naninira sa relihiyong kinamulatan at kinalakihan ng maraming Pilipino.”

Atty. Nick found it ironic and funny that the Communist who does not believe in God, are doing the recruiting inside Catholic churches. Besides, he reckoned that the front orgs are simply using religion for their goal – lure Filipinos to join the armed struggle. He wondered if the Catholics are aware of this or they are simply playing dumb out of fear because they were told their souls will suffer eternal damnation if they speak against it.

“Nakatatawa lang na kahit hindi dapat naniniwala ang komunismo sa Diyos, naghahakot naman sila sa mismong mga simbahan. Sabagay, ginagamit lang nila ang relihiyon para sa layunin nilang manghikayat sa kilusan, pero itinatakwil naman nila ang paniniwala ng mga relihiyoso. Namamalayan kaya ito ng mga Katoliko o sadyang ginawa na silang mga tanga, dahil sa pananakot na maaaring mangyari sa kanilang mga kaluluwa?”

Thoughts?

Source: Nick Nañgit – NCN Law

Add Comment